Contact

Algemene Voorwaarden

Artikel 1:

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur, verhuur en ter beschikkingstelling van zaken van HUUREENDOUCHE.COM en alle met deze vennootschappen samenwerkende en gelieerde ondernemingen, verder te noemen de verhuurder.
 2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar door de huurder op enigerlei wijze mocht worden verwezen, zijn niet van toepassing, tenzij dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.
 3. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden verhuurder en de huurder in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Artikel 2:

 1. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Alle aanbiedingen en/of offertes van verhuurder zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.
 3. Verhuurder kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien dechuurder, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is verhuurder daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij verhuurder anders aangeeft.

Artikel 3:

 1. Bindende huurovereenkomsten komen eerst tot stand door de schriftelijke bevestiging van de opdracht door de verhuurder, of door ondertekening van de (aan de ommezijde afgedrukte) huurovereenkomst door de huurder en verhuurder dan wel indien verhuurder uitvoering heeft gegeven, bijvoorbeeld door levering, aan een opdracht tot verhuur.
 2. De huurovereenkomst wordt afgesloten tegen een huurprijs en een maximale huurperiode zoals vermeld op de (voorzijde vermelde) huurovereenkomst.

Artikel 4:

 1. Partijen spreken af dat verhuurder het gehuurde brengt en aansluit op een door huurder aangewezen locatie, huurder is geheel verantwoordelijk voor de gekozen plaatsingslocatie. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor de ondergrond c.q. vloerbedekking waarop de douchecabine wordt geplaatst. Huurder dient ervoor te zorgen dat op de afgesproken bezorgdag op het afgesproken afleveradres, een daartoe bevoegd/gevolmachtigd persoon aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde zaak. Deze persoon dient zich te legitimeren en kopie legitimatie te overleggen.
 2. Voor zover op de bezorgdag niemand namens de huurder aanwezig is, dan heeft verhuurder het recht het gehuurde mee terug te nemen. De gevolmachtigd persoon dient zich te legitimeren. De in verband hiermee gemaakte kosten, waaronder huurderving en transportkosten, zijn voor rekening van de huurder.
 3. Bij aflevering op een opgegeven adres, verplicht de verhuurder zich in te spannen om het gehuurde binnen de afgesproken leveringstermijn te leveren. Opgegeven termijnen zijn echter nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
 4. Indien op verzoek van de huurder bij het laden (en/of lossen) gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van verhuurder, gebeurt dit geheel voor eigen risico van de huurder.
 5. Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder.

Artikel 5:

 1. Verhuurder zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Verhuurder heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Verhuurder heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft verhuurder het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de huurder niet wordt betaald, is verhuurder niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
 4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft verhuurder het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de huurder de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. De huurder verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de huurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan verhuurder.
 6. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft verhuurder het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 6:

 1. Huurder heeft het recht om het gehuurde voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te controleren en/of overigens zelf te onderzoeken of te laten controleren c.q onderzoeken. Indien de huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle c.q. het onderzoek zonder op- en of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in overeenstemming met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd. Reclames na ingebruikname worden niet geaccepteerd.
 2. De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorg dragen, het gehuurde doelmatig beveiligen en gebruiken overeenkomstig de gebruiksvoorschriften. Het is de huurder verboden het gehuurde door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen.
 3. Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren of te repareren, dan wel het gehuurde door derden te laten gebruiken.

Artikel 7:

 1. Verhuurder zal het gehuurde op de in overleg afgesproken dag ophalen. Het eindigen van de huurperiode laat onverlet dat huurder voor het gehuurde aansprakelijk blijft totdat het gehuurde weer in het bezit van verhuurder is.
 2. In geval van een tekortkoming in de nakoming van het gestelde in de voorafgaande leden, blijft de huurovereenkomst van kracht tot aan de dag van feitelijke ontvangst van het gehuurde door verhuurder, ongeacht het verdere recht van de verhuurder op schadevergoeding en/of het laten terughalen van het gehuurde.
 3. De huurder dient er zorg voor te dragen dat op de ophaaldag een daartoe bevoegd persoon aanwezig is om het gehuurde aan verhuurder af te leveren. Deze persoon dient zich te legitimeren. Bij het niet of niet tijdig dan wel niet behoorlijk nakomen van deze verplichting zijn de daaruit voortvloeiende eventuele schade, bijvoorbeeld wegens vermissing c.q diefstal, en kosten voor rekening van de huurder. Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gehuurde totdat het gehuurde door verhuurder feitelijk in ontvangst is genomen.

Artikel 8:

 1. De huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door verhuurder in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan.
 2. De huurder is voorts aansprakelijk voor alle door verhuurder gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het verhuurde in slechte staat/beschadigd aan de verhuurder wordt teruggegeven, onverminderd het recht van de verhuurder tot vordering van huurderving.
 3. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld aan de verhuurder schriftelijk te worden medegedeeld.
 4. De huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde.
 5. Huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het gehuurde.
 6. Het gehuurde is door verhuurder niet verzekerd, tenzij anders vermeld op voorzijde verhuurcontract. Huurder dient derhalve zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico’s dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van het gehuurde.
 7. Indien en voor zover nodig wordt de Wettelijke Aansprakelijkheidverzekering van het gehuurde door verhuurder verzorgd. Het van toepassing zijnde eigen risico van bovengenoemde aansprakelijkheidsverzekering, komt voor rekening van de huurder.
 8. Indien en voor zover er een afkoopregeling inzake schade, brand en diefstal is overeengekomen, wordt daarvoor een percentage over de huursom in rekening gebracht. De voorwaarden van de regeling kunnen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Artikel 9:

 1. Indien de geschatte schade, reparatie- en reinigingskosten niet meer bedragen dan 1.500,-
  geschiedt expertise door verhuurder.
 2. Indien de geschatte reparatie-, reinigingskosten en schade meer dan 1.500,- bedragen, zal de expertise op kosten van de huurder worden uitgevoerd door een door de verhuurder aangewezen schadebureau. De huurder heeft het recht een eigen of contra-expertise uit te voeren, maar dient de verhuurder daarvan, binnen 8 dagen na hiervan in kennis te zijn gesteld, schriftelijk op de hoogte te stellen. Na ommekomst van de termijn van 8 dagen volgt expertise en herstel, reparatie, dan wel reiniging van het gehuurde door de verhuurder.
 3. De door verhuurder gemaakte expertisekosten ter vaststelling van schade aan het verhuurde komen voor rekening van de huurder.
 4. Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient de dagwaarde van het goed volgens de op dat moment geldende prijslijst aan de verhuurder te worden vergoed. Onverminderd het verdere recht van de verhuurder tot vordering van nakoming, schadevergoeding (huurderving)of opschorting.
 5. In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of totaal verloren gaan van het gehuurde is de huurder niettemin gehouden de huurtermijnen op grond van de huurovereenkomst verschuldigd te betalen alsof het gehuurde niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of verloren is gegaan.

Artikel 10:

 1. De verhuurder aanvaardt aansprakelijkheid voor door de huurder geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering. Onder schade wordt verstaan: Het geldelijk nadeel dat uit een gebeurtenis voortvloeit in verband met schade aan personen en/of schade aan zaken. Onder schade aan personen wordt verstaan: Letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Onder schade aan zaken wordt verstaan: beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken van huurder met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
 2. In afwijking van lid 1 aanvaardt de verhuurder geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit een herstelling of verandering aan het goed na ontvangst, doch voor teruggave van het goed, verricht door de huurder of diens ondergeschikte en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de huurder of één van diens ondergeschikten.

Artikel 11:

 1. De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de huurder. verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van verhuurder.
 2. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de huurder.
 3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat verhuurder is uitgegaan van door de huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor verhuurder kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien verhuurder aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van verhuurder beperkt tot het bedrag tot maximaal € 7500,- dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door verhuurder aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat verhuurder overeenkomstig de verzekering draagt.
 5. De huurder dient de schade waarvoor verhuurder aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan verhuurder te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 6. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens verhuurder vervalt binnen één jaar nadat de huurder bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 12:

 1. Tenzij anders is overeengekomen, is bij particulier verhuur,contant verhuur van toepassing. Zakelijk-verhuur wordt betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder verrekening. Verhuurder is gerechtigd om een credietbeperkingstoeslag te berekenen en/of vooruitbetaling of andere waarborgen te verlangen. De betalingstermijn is een fatale termijn.
 2. Bij contant-verhuur kan de verhuurder als zekerheid tot betaling van de huurprijs en/of borg van het verhuurde een waarborgsom verlangen. Na terugkomst van het gehuurde zal de waarborgsom aan huurder worden terugbetaald, onder aftrek van de verschuldigde huurpenningen, schade en eventuele kosten. Indien op enig moment tijdens de looptijd van de huurovereenkomst het bedrag van de verschuldigde huurpenningen de waarborg overtreft, is verhuurder gerechtigd om aanvulling van de waarborgsom te eisen.

Artikel 13:

 1. Indien de huurder in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de huurder. In ieder geval is de huurder incassokosten verschuldigd. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft verhuurder van de huurder recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaald in het Besluitvergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
 2. Verhuurder heeft pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat verhuurder de huurder na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de huurder.

Artikel 14:

 1. Indien de huurder zijn of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of nietbehoorlijk nakomt, indien de huurder zijn/haar faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, indien huurder failliet wordt verklaard of op hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, indien huurder zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt en/of indien op het vermogen van de huurder geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd is de huurder in verzuim en heeft de verhuurder de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is als ontbonden te beschouwen, ongeacht zijn verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn verhuurder en huurder gerechtigd om de verhuurovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, ongeacht een verder recht op schadevergoeding, indien de huurder na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de huurovereenkomst niet nakomt.
 3. Indien een partij gebruik maakt van het in de voorgaande leden bedoelde recht, wordt de huurder in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de huurovereenkomst.
 4. In gevallen als in lid 1 en 2 genoemd, is verhuurder te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het gehuurde bij de huurder terug te halen. De huurder verplicht zich op voorhand alsdan aan verhuurder de in dat verband door verhuurder gewenste medewerking te verlenen.
 5. Voorts is de verhuurder in gevallen als in lid 1 en 2 genoemd nimmer aansprakelijk voor enige schade welke hetzij door de huurder, hetzij door derden in verband met het terughalen van het verhuurde c.q. het niet continueren van de huurovereenkomst wordt geleden. De kosten van transport, reiskosten, kosten voor logies, voeding e.d. die door de verhuurder bij uitoefening van de zo-even omschreven bevoegdheid tot terughalen worden gemaakt, zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 15:

 1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verhuurder opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn partijen bevoegd de huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 2. Indien de verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is verhuurder gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de huurder gebonden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke contract.
 3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt in ieder geval verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de verhuurovereenkomst en die buiten de invloedssfeer van verhuurder liggen. Daaronder wordt mede verstaan het niet of niet tijdig voldoen van leveranciers van verhuurder, brand, hoge watersnoden, extreme weersomstandigheden, stakingen, wegblokkades en werkonderbrekingen.

Artikel 16:

 1. Het gehuurde dient compleet en schoon opgeleverd te worden aan verhuurder. Gebeurt dit niet dan worden er schoonmaakkosten in rekening gebracht. Deze worden verrekend met de borg die teruggegeven wordt bij het ophalen. Ook worden er kosten berekend voor de onderdelen die missen of kapot zijn aan het gehuurde door verhuurder aan huurder.
 2. Bij het huren van een douchecabine mogen er geen emmers die tijdens de verbouwing gebruikt worden in de douchecabine worden schoongespoeld. Hierdoor gaat de afvoerpomp kapot. Mocht dit gebeuren tijdens de huurperiode en de afvoerpomp gaat kapot dan worden de kosten van de afvoerpomp doorberekend aan huurder door verhuurder.

Artikel 17:

De huurder kan de huurovereenkomst annuleren. Indien annulering uiterlijk 14 tot 8 dagen voor aanvang van de huurperiode geschiedt hoeft u niets te betalen. Indien de annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de huurperiode geschiedt, dient de huurder 50 % van de huursom te betalen.

Artikel 18:

Indien de monteur bij aankomst niemand aantreft wachten wij 15 minuten. Vervolgens zal er een nieuwe afspraak gemaakt worden om de douche te plaatsen of op te halen.

Artikel 19:

Voor alle vorderingen jegens verhuurder en de door verhuurder (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 20:

 1. Verhuurder heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
 3. Verhuurder zal de huurder per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
 4. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de huurder op
  de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
 5. Indien de huurder niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de huurder
  het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 21:

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij verhuurder partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de huurder zijn woonplaats in het buitenland heeft.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Huur een Douche | Evertsenstraat 95 | 2315 SK Leiden
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram